Általános Szerződési Feltételek (AGB)

3082-es csoport

§ 1 Érvényesség

 1. (medeco cleantec GmbH, Georg-Aicher-Str. 1, 83026 Rosenheim) a BGB 14. §-a szerinti vállalkozók (a továbbiakban: "Vevő/vevők") részére történő szállításainkra és szolgáltatásainkra kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") az irányadó; az ezzel ellentétes, az ÁSZF-től eltérő Vevői feltételeket vagy beszerzési feltételeket csak annyiban ismerjük el, amennyiben azokhoz írásban kifejezetten hozzájárultunk. Ezek akkor sincsenek hatályban, ha nem emeltünk ellenük kifogást az egyes esetekben.
 2. A jelen ÁSZF nem vonatkozik a BGB 13. §-a szerinti fogyasztókra.

 

 

§ 2 Ajánlat és szerződéskötés

 1. Az eladó ajánlatai változhatnak. Az online áruházunkban található cikkek bemutatása és reklámozása nem kötelező erejű felhívást jelent a vásárló számára, hogy árut rendeljen tőlünk. - Az Eladó által a szállítás vagy szolgáltatás tárgyára vonatkozóan megadott információk (pl. súlyok, méretek, használati értékek, terhelhetőség, tűréshatár és műszaki adatok), valamint ezek ábrázolása (pl. rajzok és illusztrációk) csak közelítő jellegűek, kivéve, ha a szerződés szerinti rendeltetésszerű használat megköveteli a pontos megfelelést. Ezek nem garantált jellemzők, hanem a szállítás vagy szolgáltatás leírásai vagy jellemzései. A kereskedelemben szokásos eltérések és a jogszabályi előírások miatt bekövetkező vagy műszaki fejlesztést jelentő eltérések, valamint az alkatrészek egyenértékű alkatrészekkel való cseréje megengedett, feltéve, hogy nem rontják a szerződés szerinti rendeltetésszerű használhatóságot.
 2. A szerződés megkötésének feltétele, hogy az ügyfél helyesen és időben teljesítsen. Ez abban az esetben érvényes, ha az eladó nem felelős a szállítás elmaradásáért. Hibás vagy nem időben történő önszállítás esetén az eladó haladéktalanul értesíti a vevőt.

 

 

§ 3 Szállítás

 1. A megrendelt árukat postaköltség és csomagolási költség nélkül szállítjuk. Ha az árukat utánvéttel szállítják, a vevő viseli az utánvétellel kapcsolatos többletköltségeket.
 2. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a megfelelő szállítási módot és a szállító céget ésszerű belátásunk szerint mi határozzuk meg.
 3. Ha az árukat a megrendelővel kötött megállapodásoknak megfelelően úgy szállítják el, hogy mi nem végeztünk további telepítési, összeszerelési vagy hasonló munkálatokat, akkor csak az áruk időben történő és megfelelő átadásáért vagyunk felelősek, és nem vállalunk felelősséget a szállító cég által okozott késedelmekért.

 

 

§ 4 Árak és fizetés

 1. Az eladó hat hónapig garantálja a szerződéskötéskor megállapított árat. Ha a megállapított árak az eladó listaárain alapulnak, és a szállításra a szerződés megkötésétől számított hat hónapnál később kerül sor, az eladónak a szállítás időpontjában érvényes listaárait kell alkalmazni. Ebben az esetben a vevő jogosult elállni a szerződéstől, ha a teljesítés napján érvényes eladási ár a megállapodás szerinti eladási árhoz képest a megélhetési költségindexnél nagyobb mértékben emelkedett. A lemondást az áremelési kérelem elküldésétől (postabélyegző) számított két héten belül kell bejelenteni az eladónak. A vételár a számlázástól és az áru átadásától vagy átvételétől számított 14 napon belül esedékes és fizetendő.
 2. Az ügyfél a fenti fizetési határidő lejártával késedelembe esik. A késedelem ideje alatt a vételárra a vonatkozó törvényes késedelmi kamatláb szerinti kamatot kell felszámítani. Fenntartjuk a jogot, hogy a késedelem okozta károkért további követeléseket érvényesítsünk. A kereskedőkkel szembeni kereskedelmi lejárati kamatra vonatkozó igényünk (HGB 353. §) változatlanul fennmarad.
 3. A megrendelőt csak olyan mértékben illeti meg beszámítási vagy visszatartási jog, amilyen mértékben a követelése jogerősen megállapításra került vagy nem vitatott. A szállítás hibája esetén az ügyfél ellenszolgáltatási jogai érintetlenül maradnak, különösen a § 6. bek. A jelen ÁSZF 3. mondatának 2. mondata nem érinti.
 4. Ha a szerződés megkötése után (pl. fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelem révén) nyilvánvalóvá válik, hogy a vevő fizetési képtelensége miatt a vételárra vonatkozó követelésünk veszélybe kerül, jogosultak vagyunk a törvényi rendelkezéseknek megfelelően megtagadni a teljesítést, és - szükség esetén határidő kitűzése után - elállni a szerződéstől (BGB 321. §).

 

A "3. § Szállítás" alatt a következő megjegyzéseket kell tenni, hogy a szállításról stb. szóló egységesített részt alkossanak:

Az eladó által ígért szállítási és szolgáltatási határidők és időpontok mindig csak hozzávetőlegesek, kivéve, ha kifejezetten rögzített határidőt vagy rögzített időpontot ígértek vagy állapodtak meg.

Háború, sztrájk, munkabeszüntetés, nyersanyag- és energiahiány, közlekedési és elkerülhetetlen üzemzavarok, felsőbb hatóságok utasításai - amennyiben azok az érintett ügylet végrehajtását belátható időn belül gazdaságtalanná teszik -, valamint minden egyéb vis maior eset, beleértve a beszállítóinknál felmerülő eseteket is, a fennakadás időtartamára és hatásainak mértékéig mentesítenek minket a szállítási kötelezettség alól. Az ilyen események feljogosítanak bennünket arra, hogy a szerződéstől részben vagy egészben elálljunk, anélkül, hogy az ügyfél kártérítésre lenne jogosult.

 

 

§ 5 A tulajdonjog fenntartása

 1. A szállított tételek mindaddig a mi tulajdonunkban maradnak (tulajdonjog fenntartása alá tartozó áruk), amíg a szállítás alapjául szolgáló jogviszonyból eredő valamennyi követelés teljesítésre nem kerül, függetlenül a jogalapoktól.
 2. A megrendelőnek a fenntartott áruk továbbértékesítéséből eredő követelései ezennel átengedésre kerülnek. Ugyanolyan mértékben szolgálnak biztosítékul, mint a lefoglalt áruk. A vevő csak akkor jogosult és jogosult az áru továbbértékesítésére, ha biztosítva van, hogy az őt ebből eredő követelések átruházásra kerüljenek ránk.
 3. Ha a fenntartott árut a vevő más, nem általunk szállított áruval együtt, teljes áron értékesíti, az értékesítésből eredő követelést az általunk eladott fenntartott áru számlaértékének megfelelő összegben minden esetben engedményezzük.
 4. Az ügyfél visszavonásunkig jogosult a ránk engedményezett követelések behajtására. Jogunk van elállni a szerződéstől, ha a vevő nem teljesíti megfelelően a velünk fennálló üzleti kapcsolatból eredő fizetési kötelezettségeit. Ha a törlési jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, az ügyfélnek kérésünkre haladéktalanul értesítenie kell minket az engedményezett követelésekről és azok kötelezettjeiről, meg kell adnia a követelések behajtásához szükséges valamennyi információt, át kell adnia a vonatkozó dokumentumokat, és értesítenie kell a kötelezettet az engedményezésről. Arra is jogosultak vagyunk, hogy mi magunk értesítsük az adóst az engedményezésről.
 5. Ha a számunkra fennálló biztosítékok értéke összesen több mint tíz (10) százalékkal - realizálási kockázat esetén több mint ötven (50) százalékkal - meghaladja a biztosított követeléseket, akkor az ügyfél kérésére kötelesek vagyunk a saját választásunk szerinti biztosítékokat kiadni.
 6. Ha a tulajdonjog fenntartását érvényesítjük, ez csak akkor minősül a szerződés felmondásának, ha ezt kifejezetten írásban kijelentjük. A vevőnek a lefoglalt áruk birtoklásához való joga megszűnik, ha nem teljesíti a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit.

 

 

§ 6 Jótállás, anyaghibák

 1. Az ügyfél hiba esetén fennálló szavatossági igényeire a törvényi rendelkezések vonatkoznak a törvényes határidőkön belül, kivéve, ha az alábbi rendelkezésekből adódóan eltérések merülnek fel.
 2. Ha a leszállított termék hibás, kezdetben választhatunk, hogy a hiba kijavításával (utólagos javítás) vagy egy hibátlan termék leszállításával (pótlás) biztosítunk-e utólagos teljesítést. Ez nem érinti a törvényes feltételek szerinti utólagos teljesítés megtagadásának jogát.
 3. Jogunkban áll az esedékes utólagos teljesítést attól függővé tenni, hogy az ügyfél megfizeti-e az esedékes vételárat. A vásárló azonban jogosult a vételárnak a hiba arányában ésszerű részét visszatartani.
 4. Az ügyfél köteles megadni nekünk a szükséges időt és lehetőséget az utólagos teljesítéshez, különösen a visszautasított áru ellenőrzés céljából történő átadásához.
 5. A vizsgálathoz és az utólagos teljesítéshez szükséges költségeket, különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségeket mi viseljük, ha a hiba valóban fennáll. Ellenkező esetben követelhetjük a vásárlótól a hiba elhárítására irányuló jogosulatlan felszólítás következtében felmerült költségek (különösen az ellenőrzési és szállítási költségek) megtérítését, kivéve, ha a hiba hiánya nem volt felismerhető a vásárló számára.
 6. Új szállítási tárgyak vásárlása esetén az ügyfél hibákra vonatkozó jótállási igényei a szállítási tárgyak átvételét követő egy év elteltével járnak le.
 7. Használt szállítási tárgyak vásárlása esetén a vásárló garanciális igényei kizártak.
 8. Az egyéves elévülési idő vagy a szavatosság kizárása nem alkalmazható, ha a kártérítési kötelezettség olyan hibából eredő testi vagy egészségkárosodáson alapul, amelyért mi vagyunk felelősek szándékos magatartás vagy súlyos gondatlanság következtében, beleértve a közreműködőinket is. Ettől függetlenül a termékfelelősségről szóló törvény szerint felelünk.
 9. A jótállás megszűnik, ha a vevő a szállítási tárgyakat a hozzájárulásunk nélkül módosítja, harmadik féllel átalakíttatja vagy nem rendeltetésszerűen használja, és ez lehetetlenné teszi vagy ésszerűtlenül megnehezíti a hiba kijavítását. Minden esetben az ügyfél viseli a módosításból eredő hiba elhárításának többletköltségeit.
 10. A vevő köteles a szállítási tárgyat a kiszállításkor megvizsgálni, hogy nincs-e rajta hiba, és erről haladéktalanul írásban értesíteni minket. A HGB vonatkozó rendelkezései és jogkövetkezményei ennek megfelelően alkalmazandók.
 11. Ha a hibaüzenet indokolatlannak bizonyul, a megrendelő köteles megtéríteni nekünk az emiatt nálunk felmerült összes költséget.

 

 

§ 7 Felelősség a vétkességből eredő károkért

 1. Kártérítési felelősségünk, függetlenül a jogalapra, különösen a lehetetlenség, késedelem, hibás vagy helytelen szállítás, szerződésszegés, a szerződéskötés során vállalt kötelezettségek megszegése és jogosulatlan cselekmény miatt, a jelen 7. § szerint korlátozott, amennyiben minden esetben vétkességről van szó.
 2. Nem vagyunk felelősek egyszerű gondatlanság esetén, amennyiben ez nem jelenti lényeges szerződéses kötelezettségek megszegését. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok, amelyek a szerződő feleknek olyan jogot biztosítanak, amelyet a szerződésnek a tartalma és célja szerint biztosítania kell, különösen azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítését egyáltalán lehetővé teszi, és amelyek teljesítésére a szerződő fél rendszeresen támaszkodik és támaszkodhat.
 3. Amennyiben mi, a (1) bekezdés szerint. 2. érdemi kártérítési felelősséggel tartozunk, ez a felelősség olyan károkra korlátozódik, amelyeket a szerződéskötéskor a szerződésszegés lehetséges következményeként előre láttunk, vagy amelyeket kellő gondosság mellett előre kellett volna látnunk. A szállított áru hibájából eredő közvetett károk és következményes károk csak akkor jogosultak kártérítésre, ha az ilyen károkkal az áru rendeltetésszerű használata esetén jellemzően számolni kell.
 4. A fenti felelősségkizárások és -korlátozások ugyanilyen mértékben érvényesek a vezető testületeink, törvényes képviselőink, alkalmazottaink és egyéb közreműködőink javára.
 5. Amennyiben technikai tájékoztatást nyújtunk vagy tanácsadói minőségben járunk el, és ez a tájékoztatás vagy tanácsadás nem képezi kifejezetten az általunk szerződésben vállalt szolgáltatási kör részét, az ingyenesen és minden felelősség kizárásával történik.
 6. A jelen 7. §-ban foglalt felelősségkorlátozások nem vonatkoznak a következőkért való felelősségünkre (i) szándékos és súlyosan gondatlan magatartás, (ii) garantált jellemzők, (iii) élet, testi épség vagy egészség sérülése, vagy (iv) a termékfelelősségről szóló törvény alapján.
 7. Ha az eladó jogosult kártérítést követelni a teljesítés elmaradása miatt, mert a vevő megtagadja az áru átvételét vagy fizetési késedelembe esik, a vevőnek kártérítésként a megállapított vételár 20%-át kell megfizetnie.

 

 

§ 8 Egyéb

 1. A Németországi Szövetségi Köztársaság anyagi joga alkalmazandó; az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének (CISG) alkalmazása kizárt.
 2. Ha a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, a teljesítés helye a mi székhelyünk.
 3. Ha a jelen feltételek "írásbeli" továbbítást írnak elő, akkor ez teljesíthető elektronikus formában (BGB 126a. §) vagy szöveges formában (BGB 126b. §), ahol a küldő felelős a kézhezvétel igazolásáért.
 4. Amennyiben az ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap, a szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő valamennyi jogvita tekintetében Rosenheim a kizárólagos joghatóság helye. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az ügyfél székhelye külföldön van.
 5. A társaság jogosult arra, hogy a németországi és az EU-tagállamokban székhellyel rendelkező ügyfelekkel szembeni követeléseket a kamekestr-i abcfinance GmbH-ra átruházza. 2-8, 50672 Köln, Németország. A vevőt a szerződés megkötésekor tájékoztatni kell arról, hogy a követelés átruházásra került-e. Ezekben az esetekben adósságtörlesztő hatású kifizetések csak az abcfinance GmbH részére teljesíthetők. A vevő a szerződéskötéskor kap tájékoztatást a banki adatairól.

 

logo (1)

Georg-Aicher-Str. 1
D-83026 Rosenheim

Telefon: +49 8031 290610
E-mail: office@medeco-cleantec.com
a kapcsolatfelvételi űrlaphoz

Ajánlások

 

© 2023 - medeco cleantec GmbH

Google értékelés
5.0
20 értékelés alapján
×
js_loader
Scroll to Top